تقویم و مناسبت ها
ساعت
شرح وظایف و تشكيلات

- مشاركت در طراحي نظام برنامه ريزي جامع توسط ملي و منطقه اي و اجراي نظام مصوب در استان.

- مطالعه، تهيه و تدوين برنامه توسعه اجتماعي و فرهنگي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت استان در چارچوب برنامه هاي كلان كشور.

- تهيه و تدوين برنامه ميان مدت توسعه محلي (شهرستاني) استان در چهارچوب برنامه كلان و ميان مدت استان.

- نظارت بر انطباق فعاليت هاي اجتناعي و فرهنگي استان با اهداف و خط مشي هاي توسعه ملي و منطقه اي.

- مشاركت در ارزشيابي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي از لحاظ اثرات اجتماعي آنان در استان و انعكاس نتيجه ارزشيابي به معاونت بخشي ذيربط.

- بررسي امور مربوط به برنامه ريزي منطقه اي و ارائه روش ها و مدل هاي مناسب.

- تهيه و تدوين طرح آمايش استان.

- تهيه و تدوين گزارش هاي سالانه اجتناعي استان.

- بررسي و تدوين برنامه ها و سياست هاي كلان امور درآمد و تجهيز و تخصيص منابع و انجام وظايف كارگروههاي ذيربط.

- مشاركت در تهيه و تنظيم بودجه تملك دارائي هاي سرمايه اي سالانه استان در چهارچوب نظام درآمد هزينه استان با هماهنگي سياست ها و خط مشي هاي كلن بخشي برنامه هاي پنجساله توسعه و ضوابط بودجه هاي سنواتي كل كشور.

- همكاري با دفتر آمار و اطلاعات در انجام امور مربوط به تهيه حساب هاي منطقه اي.

- بررسي مستمر اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي دستگاههاي اجرائي تابع نظام بودجه استاني.

- همكاري با دستگاه هاي اجرائي محلي در زمينه تهيه و تنظيم بودجه هاي پيشنهادي با توجه به ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه بودجه سنواتي كل كشور.

- انجام امور مربوط به توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه اي تملك دارائي هاي سرمايه اي، رديف هاي مختلف و تبصره بودجه كل كشور.

- تهيه حساب هاي منطقه اي (استاني) در قالب واحد مورد تاييد مركز آمار ايران.

- تهيه و تدوين گزارش عملكرد اعتبارات هزينه اي تملك دارائي هاي سرمايه اي و تبصره هاي بودجه دستگاههاي اجرائي استان.

- نظارت بر فعاليت ها و عملكرد دستگاههاي اجرائي مشمول نظام بودجه استاني و ارزشيابي آنها.

- نظارت بر اجراي طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي به منظور ارزشيابي از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدف ها و سياست هاي تعيين شده و مقايسه پيشرفت كار با جداول زماني در قالب نظام نظارتي موجود.

- بررسي و تدوين برنامه هاي امور زيربنائي، توليدي، اجتماعي، فرهنگي و اموزشي و انجام وظايف كارگروه هاي ذيربط.

- بررسي و مبادله موافقنامه اي بودجه جاري و عمراني دستگاههاي اجرائي محلي.

- هماهنگي در زمينه امور مربوط به تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي.

- پيشنهاد وضع يا تجديدنظر در قوانين و مقررات و تبصره هاي بودجه در جهت رفع مسائل و مشكلات اجرائي استان.

- گزارش گيري از دستگا هاي اجرائي به منظور انجام وظايف تصريح شده در مواد 34 و 35 قانون برنامه و بودجه.

- پيگيري امور مربوط به تحقق وصول درآمدهاي دستگاه هاي اجرائي مشمول نظام بودجه استاني و همكاري با دفتر هماهنگي امور اقتصادي در تحليل گزارش ها.

- همكاري با دفتر هماهنگي امور اقتصادي در تهيه و تدوين برنامه توسعه كوتاه مدت (بودجه سالانه) و ميان مدت استان در چهارچوب برنامه كلان كشور.

- همكاري و تهيه راهكارهاي لازم در امور مربوط به حوادث پيش بيني نشده

منو اصلی

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد